OSTRZEŻENIE PRAWNE

1. Własność domeny WWW.LEDS-C4.COM

Wypełniając ustawą 34/2002 z 11 lipca, w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), niniejszym informujemy użytkowników o danych odnoszących się do właściciela tej domeny:

 • Właściciel: LEDS-C4 S.A.
 • Adres: Carretera de Rubí 88, 2ª planta Local A2, Sant Cugat del Vallés
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • E-mail: rgpd@leds-c4.com  
 • NIP: A59410910
 • Wpisana do Rejestru Handlowego w Barcelonie, tom 38929, arkusz 204, strona B5402, wpis 30

Mówiąc o serwisie internetowym odnosimy się do wszystkich domen jakie firma LEDS-C4, S.A. posiada w Internecie i w sieci (Facebook, Google, Twitter, Instagram, LinkedIn, Youtube i/lub jakiejkolwiek inne sieci społecznościowej i profesjonalne), łącznie i bez ograniczenia:

www.leds-c4.com 

https://www.facebook.com/pages/LEDS-C4/288457887908776

https://twitter.com/ledsc4

https://www.linkedin.com/company/leds-c4

https://es.pinterest.com/ledsc4/pins/

https://instagram.com/leds_c4/

Dostęp do i korzystanie z serwisu internetowego przyznaje charakter Użytkownika serwisu internetowego (zwanego dalej „Użytkownikiem”) i oznacza akceptację wszystkich warunków zawartych w niniejszym Ostrzeżeniu Prawnym jak również jego zmian, podczas gdy LEDS-C4 S.A. (zwana dalej „LEDS-C4”) zastrzega sobie uprawnienie do wykonania, w każdej chwili i bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, zmian i aktualizacji informacji zawartych na stronie internetowej, konfiguracji i jej prezentacji oraz warunków dostępu.

A zatem, Użytkownik powinien przeczytać niniejsze Ostrzeżenie Prawne za każdym razem, gdy przechodzi na ten serwis internetowy, gdyż może on podobnie jak warunki korzystania zebrane w niniejszym Ostrzeżeniu Prawnym ulec zmianie. Niemniej jednak, sam fakt korzystania z tego serwisu internetowego i surfowania po nim, zawsze będzie oznaczało zaakceptowanie jako Użytkownika, bez żadnego rodzaju zastrzeżeń, wszystkich i każdego jednego z niniejszych warunków ogólnych dot. dostępu i korzystania.

2. Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie treści występujące na tej stronie internetowej jakimi mogą być, łącznie i bez ograniczenia, teksty, fotografie, grafiki, filmy wideo, wizerunki, ikonki, technologie, oprogramowanie, linki i pozostałe treści audiowizualne lub dźwiękowe, jak również ich projekty graficzne i kody źródłowe stanowią własność LEDS-C4, która posiada w danym wypadku prawo do korzystania i ich eksploatacji. W tym sensie zamieniają się one w dzieła chronione ustawodawstwem mającym zastosowanie w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, krajowym i międzynarodowym obowiązującym w każdym momencie, więc nie można rozumieć jako scedowane żadne prawo do eksploatacji uznane obowiązującymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.

A zatem, zgodnie z ustawodawstwem z zakresu własności intelektualnej i rozporządzeń obowiązujących w każdym momencie, jest kategorycznie zabroniona całkowita lub częściowa eksploatacja którejkolwiek z treści, jakie pojawiają się na tym serwisie internetowym, jak również kopiowanie, reprodukowanie, dostosowywanie, zmienianie lub przekształcanie treści z serwisu internetowego, lub w danym przypadku rozprowadzanie i rozpowszechnianie do wiadomości publicznej, łącznie z wariantem udostępnienia całości lub części treści, w celach komercyjnych, na jakimkolwiek nośniku i  jakimkolwiek środkiem technicznym, bez wyraźnego upoważnienia na piśmie przez LEDS-C4.

Marki, nazwy handlowe i/lub znaki wyróżniające są własnością LEDS-C4 i nie można rozumieć, aby dostęp do tego serwisu internetowego przyznawał jakiekolwiek prawo do wymienionych marek, nazw handlowych i/lub znaków wyróżniających.

A zatem, zwykłe przejście ze strony Użytkownika na ten serwis internetowy pociąga za sobą jego zobowiązanie do przestrzegania praw do własności intelektualnej i przemysłowej będących własnością LEDS-C4.

3. Hiperłącza i/lub linki

Pomiędzy treściami zawartymi na tym serwisie internetowym będą mogły być zawarte linki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie w celu umożliwienia dostępu Użytkownika do informacji wymienialnych za pośrednictwem Internetu.

Firma LEDS-C4 nie ponosi odpowiedzialności za występowanie linków pomiędzy osobami trzecimi i innymi stronami niezwiązanymi z LEDS-C4, a linki które mogą być udostępnione za pośrednictwem tej strony internetowej są umieszczone dla Użytkownika w celach informacyjnych, lecz w żadnym wypadku nie umieszczą LEDS-C4 w pozycji gwaranta i/lub świadczącego usługi i/lub informacje jakie mogą być oferowane osobom trzecim za pośrednictwem tych linków, więc LEDS-C4 nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe z uwagi na nielegalność, jakość, dezaktualizację, niedostępność, błąd czy nieprzydatność treści i/lub usług powiązanych serwisów ani za jakąkolwiek inną szkodę.

A zatem, LEDS-C4 zostaje zwolniona od jakiejkolwiek odpowiedzialności za usługi i/lub informacje jakie są świadczone na innych stronach internetowych powiązanych z tym serwisem internetowym. Ostrzega się Użytkownika, że w przypadku, gdy uzna, że istnieje powiązany serwis o treściach nielegalnych lub niewłaściwych, będzie mógł powiadomić o tym LEDS-C4 drogą e-mailową.

Na koniec, zabronione jest wprowadzanie hiperłączy w celach reklamowych, komercyjnych lub przyłączających do stron internetowych niezwiązanych z LEDS-C4, a które pozwalają na dostęp do serwisu internetowego LEDS-C4 bez zgody i/lub wyraźnego upoważnienia. W przypadku upoważnienia ze strony LEDS-C4 zostaną określone warunki dla wprowadzenia linków z ich stron do serwisu internetowego firmy LEDS-C4.

4. Warunki korzystania z serwisu internetowego

4.1 Ogólne

Użytkownik uznaje i akceptuje, że dostęp do i korzystanie z serwisu internetowego są nieskrępowane i dobrowolne oraz są wykonywane wyłącznie na jego odpowiedzialność.

A zatem, Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej w sposób poprawny i legalny, zgodnie z ustawą, niniejszym Ostrzeżeniem Prawnym i dobrą wolą oraz porządkiem publicznym, powstrzymując się od używania tej strony w jakikolwiek sposób, który mógłby uniemożliwić, uszkodzić lub naruszyć jej normalne działanie i/lub mienie, prawa i interesy firmy LEDS-C4, jej dostawców, pozostałych użytkowników lub ogólnie jakiejkolwiek osoby trzeciej; bądź w jakikolwiek inny sposób przeciąży, uszkodzi lub uczyni bezużytecznymi sieci, serwery i pozostałe urządzenia informatyczne (sprzęt komputerowy) lub produkty i aplikacje informatyczne (oprogramowanie) firmy LEDS-C4 lub osób trzecich, za co Użytkownik odpowie wobec LEDS-C4 lub wobec osób trzecich za jakiekolwiek szkody jakie mógł był spowodować w konsekwencji niewypełnienia wspomnianych obowiązków.

W trakcie korzystania z serwisu internetowego przez Użytkownika, również będą zabronione, łącznie i bez ograniczeń, następujące czynności:

 • Używać wirusów informatycznych lub jakiegokolwiek pliku lub programu zaprojektowanego w celu przerwania, uszkodzenia lub ograniczenia działania strony internetowej, jakiejkolwiek usługi lub sieci firmy LEDS-C4, jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub urządzenia telekomunikacyjnego,  uszkodzić bądź uzyskać nieautoryzowany dostęp do danych lub innych informacji firmy LEDS-C4 lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 • Fałszować tożsamość, zakłócać lub przerywać usługę, serwery lub sieci połączone z usługami lub nie dopełnić któregoś z wymogów lub uregulowań sieci połączonych z usługami.
 • Używać fałszywych tożsamości i fałszować tożsamość innych podczas korzystania z serwisu internetowego lub z jakiejkolwiek z jego usług, jak również używania haseł lub kluczy dostępu osób trzecich lub w jakikolwiek inny sposób.
 • Podrabiać lub naruszać jakiekolwiek informacje LEDS-C4.
 • Wprowadzać, przechowywać lub rozpowszechniać, na stronie internetowej lub z niej, jakichkolwiek informacji sprzecznych z prawem, przepisami, zwyczajami i porządkiem publicznym, jak również jakikolwiek materiał, który może być zniesławiający, obraźliwy, nieprzyzwoity, grożący, ksenofobiczny, podbudzający do przemocy, dyskryminacji z uwagi na rasę, płeć, ideologię lub wyznanie, lub który w jakikolwiek sposób godzi w moralność, porządek publiczny, zasadnicze prawa, wolności publiczne, honor, intymność lub wizerunek osób trzecich i ogólnie w obowiązujące przepisy.
 • Przeprowadzać czynności reklamowe lub działania komercyjne za pośrednictwem tej strony internetowej, używać treści i informacji w celu przesyłania reklam, wysyłać wiadomości w jakimkolwiek innym celu handlowym, bądź zbierać i przechowywać dane osobowe osób trzecich.
 • Współpracować z osobami trzecimi w celu wykonania któregokolwiek z opisanych zachowań.

4.2 Następujące warunki dotycząc treści oraz własności intelektualnej i przemysłowej, oprócz tych podanych w stosownym punkcie:

 • Nie powielać w żaden sposób nawet za pomocą hiperłącza serwisu internetowego firmy LEDS-C4 ani żadnych jego treści, jeżeli nie jest to za pośrednictwem wyraźnego upoważnienia na piśmie firmy LEDS-C4.
 • Nie kasować, obchodzić lub manipulować przy prawach autorskich i pozostałych danych identyfikujących prawa ich właścicieli wprowadzonych do treści, jak również przy zabezpieczających urządzeniach technicznych lub jakichkolwiek mechanizmach informacyjnych jakie mogą zawierać te treści.
 • Nie naruszać, przeprogramowywać, zmieniać, przystosowywać lub tłumaczyć kodu źródłowego tej strony internetowej.
 • Uzna się za nieautoryzowaną kopię jakiekolwiek powielanie częściowe lub całościowe kodu źródłowego tej strony internetowej na jakimkolwiek nośniku.
 • Będzie również zabronione powielanie lub kopiowanie na prywatny użytek treści jakie mogą być uznane za oprogramowanie lub bazę danych zgodnie z obowiązujący ustawodawstwem w zakresie własności intelektualnej, jak również przekazanie do publicznej wiadomości lub udostępnienie osobom trzecim, kiedy te czynności będą koniecznie oznaczać ich powielenie przez Użytkownika lub osobę trzecią.
 • Nie wprowadzać, przechowywać lub rozpowszechniać za pośrednictwem strony internetowej żadnej treści, które naruszać będzie prawa do własności intelektualnej, przemysłowej lub tajemnice przedsiębiorstw osób trzecich oraz ogólnie żadnej treści, do której nie posiada się, zgodnie z ustawą, prawa do udostępnienia osobom trzecim.
 • Nie współpracować z osobami trzecimi w celu wykonania któregokolwiek z opisanych zachowań.

5. Wyłączenie odpowiedzialności

Firma LEDS-C4 w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialna za okoliczności jakie w dalszej części zostają opisane, łącznie i bez ograniczenia, ani za szkody jakie mogą pociągnąć za sobą.

 • LEDS-C4 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie, wymazanie, błędną dostawę lub awarię podczas zapisywania komunikatów Użytkownika lub osobistych konfiguracji.
 • LEDS-C4 również nie będzie odpowiedzialna za decyzje podjęte na podstawie informacji dostarczonych na tym serwisie internetowym, ani za szkody powstałe u Użytkownika lub osób trzecich z uwagi na działania które będą miały za jedyną podstawę informacje uzyskanie na tym serwisie internetowym.
 • LEDS-C4 zastrzega sobie prawo do odmówienia dostarczenia usługi jakiejkolwiek osobie z jakiegokolwiek powodu i/lub przerwania usługi w całości lub częściowo w każdym momencie, z lub bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Korzystanie z serwisu internetowego podlega wszystkim przepisom mającym zastosowanie i Użytkownik wyłącznie będzie odpowiedzialny za treść jego komunikatów za pośrednictwem tego serwisu internetowego.
 • Dostęp do serwisu internetowego nie oznacza obowiązku ze strony LEDS-C4 kontrolowania braku wirusów, robaków lub jakichkolwiek innych szkodliwych elementów informatycznych. Przypada Użytkownikowi, w każdym wypadku, posiadanie odpowiednich narzędzi do wykrycia i usunięcie szkodliwych programów informatycznych.
 • LEDS-C4 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w urządzeniach informatycznych Użytkownika lub osób trzecich w trakcie świadczenia usługi tego serwisu internetowego.
 • LEDS-C4 nie udziela żadnej gwarancji ani nie jest odpowiedzialna, w żadnym wypadku, za wszelkiego rodzaju szkody jakie mogą powstać z przejścia do lub korzystania z treści tego serwisu internetowego.

LEDS-C4 również nie będzie odpowiedzialna za:

 • Ewentualne błędy pod względem bezpieczeństwa, do jakich może dojść z uwagi na użycie komputerów zarażonych wirusami informatycznymi;
 • Użycie przez osoby trzecie elementów stanowiących własność LEDS-C4 które mogą wprowadzić w błąd odnośnie jej osobowości;
 • Pogwałcenie praw do własności przemysłowej i intelektualnej przez osoby trzecie;
 • Niewypełnienia ze strony osób trzecich, które mogą wpłynąć na użytkowników serwisu internetowego LEDS-C4;
 • Brak działania strony internetowej lub którejś z jej usług z powodów niezwiązanych z LEDS-C4;
 • Konsekwencje wynikające z niewłaściwego działania przeglądarki internetowej lub przez użycie jej niezaktualizowanych wersji;
 • Występowanie wirusów, złośliwych lub szkodliwych programów w treściach;
 • Nielegalne użycie, niedbałe, oszukańcze, sprzeczne z warunkami niniejszego Ostrzeżenia Prawnego lub z dobrą wolą i porządkiem publicznym, tego serwisu internatowego lub jego treści przez Użytkowników;
 • Wszelkiego rodzaju szkody powstałe u Użytkownika, które będą spowodowane awariami lub rozłączeniem się sieci telekomunikacyjnych, awariami informatycznymi lub innych systemów elektronicznych, które spowodują zawieszenie, skasowanie lub przerwanie usługi tego serwisu internetowego w trakcie świadczenia tej usługi lub wcześniej.

W stosunku do treści i usług powiązanych za pośrednictwem tego serwisu internetowego, odwołujemy się do punktu 3 niniejszego Ostrzeżenia Prawnego odnoszącego się do hiperłączy i/lub linków.

6. Konsultacje, reklamacje i powiadomienia o działalności o charakterze nielegalnym lub nieodpowiednim

Dla jakiejkolwiek sugestii, konsultacji, skargi czy reklamacji, Użytkownik może zwróci się do LEDS-C4 za pośrednictwem bieżących lub przyszłych kanałów komunikacyjnych, które są następujące:

 • Właściciel: LEDS-C4
 • Adres: c/ Afores s/n, 25750 Torà (Lleida), Hiszpania
 • Tel. +34 973 46 81 00
 • Fax. +34 973 46 81 06
 • E-mail: rgpd@leds-c4.com  

Wspomniane kanały komunikacyjne również będą odpowiednie, aby każdy Użytkownik, który miałyby wiedzę, że powiązane serwisy internetowe przesyłają do stron których treści lub usługi są nielegalne, szkodliwe, obelżywe, brutalne lub sprzeczne z moralnością skontaktował się z LEDS-C4 i powiadomił o tym.

Z drugiej strony, otrzymanie przez LEDS-C4 jakiegokolwiek powiadomienia nie będzie oznaczać, zgodnie z postanowieniem z ustawy 34/2002, skutecznego nabycia wiedzy o czynnościach i/lub treściach wskazanych przez Użytkownika jako powiadamiającego.

7. Właściwe prawodawstwo i jurysdykcja

Niniejszy Ostrzeżenie Prawne kieruje się we wszystkich i w każdej kwestii krajowym ustawodawstwem obowiązującym w każdym momencie w celu rozwiązania jakiejkolwiek kontrowersji w stosunku do niniejszego Ostrzeżenia Prawnego lub relacji pomiędzy nimi.

W przypadku, gdyby pojawił się jakikolwiek konflikt lub niezgodność w interpretacji bądź zastosowaniu niniejszych warunków prawnych, sądami lub trybunałami jakie w danym przypadku poznają tę sprawę będą te, jakie zarządzą przepisy prawne mające zastosowanie w zakresie właściwej jurysdykcji, lecz w przypadku, gdy Użytkownik będzie miał swój adres zamieszkania poza Hiszpanią, obydwie strony podporządkują się wyraźnie zrzekając się jakiegokolwiek innego prawa jakie mogłoby im przysługiwać sądom i trybunałom z Manresa.

POBIERZ INF. O PRODUKTACH

OTRZYMAJ NASZ BIULETYN

Podziel się

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje swoje własne ciasteczka i osób trzecich w celu polepszenia naszych usług i pokazania reklamy związanej z Państwa upodobaniami dzięki analizie Państwa zwyczajów surfowania. Jeżeli dalej będą Państwo po niej surfować uznajemy, że akceptują Państwo ich użycie. Mogą Państwo zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji klikając ‘tutaj’.

Akceptuj / Zamknij okno